Προσωπικά δεδομένα – Διαχείριση της εγγραφής στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού υλικού (newsletter) της BUTLERS.Η υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού υλικού για τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της BUTLERS είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΜΑΡΙΒΑ ΕΕ με έδρα στη Διασταύρωση Νέου Ρυσίου – Ταγαράδων Θεσσαλονίκης (στο εξής εταιρία). Η εταιρία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Για το λόγο αυτό πέρα από την Πολιτική Απορρήτου έχει αναρτήσει και την παρούσα ενημέρωση ειδικά για την υπηρεσία newsletter.1. Αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων

Η εν λόγω επεξεργασία αφορά στη διαχείριση της αποστολής ενημερωτικού υλικού. Επιτρέπει στην εταιρία τη διαχείριση των συνδρομών και την επεξεργασία στατιστικών που συνδέονται με την υπηρεσία.2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, σκοπός και νομική βάση της συλλογής

1. Η εταιρία μας επεξεργάζεται και συγκεκριμένα, λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), την ημερομηνία εγγραφής στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού υλικού και στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την υπηρεσία.

2. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται κατόπιν δικού σας αιτήματος για αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (newsletter) είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω ειδικού εντύπου. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.

3. Κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία λαμβάνετε ένα επιβεβαιωτικό email και μόνο μετά την επιβεβαίωσή σας ολοκληρώνεται η εγγραφή σας.

4. Η συλλογή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) είναι υποχρεωτική για την αποστολή του ενημερωτικού υλικού.

5. Η εν λόγω επεξεργασία αφορά μόνο στα πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν στην υπηρεσία μετά την παραπάνω επιβεβαίωση.3. Κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων είναι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρία, οι οποίοι εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας σύμφωνα με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, ενδεχομένως, δικαστικές, εισαγγελικές ή άλλες αρμόδιες αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων ή αιτημάτων.4. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι την παραλαβή αιτήματος διαγραφής από την υπηρεσία newsletter.5. Προσωπικά δεδομένα από παιδιά

Η υπηρεσία newsletter δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω από την ηλικία ενηλικίωσης. Η εταιρία μας δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα από παιδιά. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι επεξεργαζόμαστε πληροφορίες ενός παιδιού κάτω των 18 ετών χωρίς την έγκυρη συναίνεση ενός γονέα ή κηδεμόνα, θα διαγράψουμε τα σχετικά δεδομένα.6. Τα δικαιώματά σας

1. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679) έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

2. Σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία μας. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει τούτου να έχετε πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και ανά περίπτωση να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία μας δεν έχει νόμιμο ή βάσιμο λόγο να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση έννομο συμφέρον σας και ανά περίπτωση να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο πρόσωπο.

3. Για την άσκηση των υπό 2 δικαιωμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@butlers.gr.

4. Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας, δικαιούμαστε να ζητήσουμε επαλήθευση της ταυτότητάς σας.  

5. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και όχι για ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία

 

 

Πνευματικά δικαιώματα © 2013-σήμερα Magento, Inc. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.